2021 Botball Tournament Scores

Awards Raw Scores Seeding Double Elimination
Awards Raw Scores Seeding Double Elimination
Awards Raw Scores Seeding Double Elimination – Ingenuity Double Elimination – Perseverance
Awards Raw Scores Seeding Double Elimination